Organizational structure
UNION OF COMPOSERS AND BASTAKORS OF UZBEKISTAN

 

FOUNDERS

 • Akbarov Ikrom Ilkhomovich – 01.03.1921
 • Akbarov Ilyos Akbarovich – 05.05.1909
 • Abdullaev Rustam – 12.02.1947
 • Rakhimov Habibulla Gaybullayevich – 31.10.1946
 • Bafoyev Mustafo – 10.11.1946
 • Gafurbekov Tukhtasin Botirovich – 07.05.1939
 • Zhabborov Ahmed Hamidovich – 08.08.1925
 • Karomatov Fayzulla Muzaffarovich – 14.12.1925
 • Yunusov Ravshan Yusupovich – 20.07.1949
 • Shoymardonova Shokhida Aliyevna – 26.11.1938
 • Saydaminova Dilorom Akhmatovna – 27.02.1943

AUDITING COMMITTEE 

 • Abdullaev Rustambek Samigovich - professor of the State conservatory of Uzbekistan.
 • Alimov Farkhod Gulyamovich – professor of the State conservatory of Uzbekistan.
 • Shahid Shoymardonov  

BOARDS OF THE UNION 

Chairman: - Rustam Abdullaev

Members:

 • Habibulla Rakhimov
 • Ahmed Zhabborov
 • Tukhtasin Gofurbekov
 • Ravshan Yunusov
 • Mustafo Bafoyev
 • Dilorom Omonullayeva
 • Anwar Ergashev
 • Dilora Murodova
 • Oydin Abdullaeva
 • Hurshid Tursunov (Chasanoff)
 • Irina Galushenko